Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
0012023Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0022023Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0032023Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0042023Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0052023Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0062023Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»12-01-2023 1η Συνεδρίαση
00720231η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202323-01-2023 2η Συνεδρίαση
0082023Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 202223-01-2023 2η Συνεδρίαση
0092023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202323-01-2023 2η Συνεδρίαση
0102023Επικύρωση η μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού "Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ+, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με 30-01-2023 3η Συνεδρίαση
0112023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ.10/2022 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Ε30-01-2023 3η Συνεδρίαση
0122023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ.01/2023 μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ), στο πλαίσιο της Πράξης30-01-2023 3η Συνεδρίαση
0132023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο CITIES FORUM 2023 (Μαζί για πράσινες και δίκαιες πόλεις), στο Τορίνο της Ιταλίας και μετάβαση εκπροσώπων06-02-2023 4η Συνεδρίαση
0142023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο πρόγραμμα TAIEX-REGIO (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία), μετάβαση εκπροσώπων στην 1η συνάντηση στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας 06-02-2023 4η Συνεδρίαση
0152023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202306-02-2023 4η Συνεδρίαση
0162023Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202006-02-2023 4η Συνεδρίαση
0172023Τροποποίηση της υπ΄αριθ.04/2023 (ΑΔΑ:9Ξ1ΚΟΡΕΓ-9Δ7) απόφαση της Ε.Ε "Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2023" 06-02-2023 4η Συνεδρίαση
0182023Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 14-02-2023 5η Συνεδρίαση
0192023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας¨ (Αποφ. Ε.Ε 14/2023)" 14-02-2023 5η Συνεδρίαση
0202023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202314-02-2023 5η Συνεδρίαση
0212023Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202323-02-2023 6η Συνεδρίαση
0222023Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 23-02-2023 6η Συνεδρίαση
0232023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώων του ΑΣΔΑ στο Τορίνο της Ιταλίας¨ (Αποφ. Ε.Ε 13/2023) 23-02-2023 6η Συνεδρίαση
0242023Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» 23-02-2023 6η Συνεδρίαση
0252023Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης¨ και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»23-02-2023 6η Συνεδρίαση
0262023.Επικύρωση η μη του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ. 4289/03.08.2022 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΩΒ7ΟΡΕΓ-ΠΝ5, ΑΔΑΜ: 22SYMV011050586)23-02-2023 6η Συνεδρίαση
0272023 Eπικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικέ10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0282023 Eπικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ), στο10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0292023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.11/2022 μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», κατάρτιση των όρων δ10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0302023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.02/2023 μελέτης «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων), κατάρτιση10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0312023 Λήψη απόφασης για έγκριση μεταφοράς των Focus Group και των Εργαστηρίων του Παραδοτέου Π4 στο Παραδοτέο Π5 του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0322023 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση επιμέρους συνοδευτικών υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η Φάση»10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0332023Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση Προγραμματισμού των Ημερίδων και Focus Group, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δ10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0342023Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση δράσεων δημοσιότητας του έργου «Bελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0352023Λήψη απόφασης για το Παραδοτέο Π2 του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η Φάση»10-03-2023 7η Συνεδρίαση
0362023 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202010-03-2023 7η Συνεδρίαση
0372023Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπαλλήλου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0382023Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0392023Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0402023'Eγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ' αριθ.100/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.19/2023)29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0412023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ), στο πλαίσιο της Πράξ29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0422023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0432023Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, του Δήμου Πετρούπολης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την παροχή της υπηρεσίας "Μελέτη χαρακτηρισμού χωρικής διακύμανσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0442023Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση δράσεων δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0452023Λήψη απόφασης για το Π3 του έργου «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η φάση»29-03-2023 8η Συνεδρίαση
0462023Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5011/19.09.2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή Ερευνητικών Υπηρεσιών «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030 : Eπικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων, ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και προστασίας για την α10-04-2023 9η Συνεδρίαση
0472023Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, για το έτος 202310-04-2023 9η Συνεδρίαση
0482023Λήψη απόφασης για την 3ης τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και του Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο10-04-2023 9η Συνεδρίαση
0492023Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ' αριθ.108 & 109/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 23/2023)10-04-2023 9η Συνεδρίαση
0502023Eπικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων) 24-04-2023 10η Συνεδρίαση
0512023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020»24-04-2023 10η Συνεδρίαση
0522023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη BioCultura 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣ24-04-2023 10η Συνεδρίαση
0532023 Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη NEW-TECH EXHIBITION 2023 στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ και μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»28-04-2023 11η Συνεδρίαση
0542023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 2112/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με το έργο «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συν28-04-2023 11η Συνεδρίαση
0552023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ¨(Αποφ.Ε.Ε. 53/2023)08-05-2023 12η Συνεδρίαση
0562023Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)»08-05-2023 12η Συνεδρίαση
0572023Λήψη απόφασης για την Οργάνωση της Παραγωγής και Αναμετάδοσης Ραδιοφωνικών Σποτ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υ08-05-2023 12η Συνεδρίαση
0582023Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202318-05-2023 13η Συνεδρίαση
0592023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων ΕΦΔ-Δικαιούχων)»18-05-2023 13η Συνεδρίαση
0602023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»18-05-2023 13η Συνεδρίαση
0612023Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.212/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 52/2023) 18-05-2023 13η Συνεδρίαση
0622023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη 1η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας “FORWARD GREEN” στη Θεσσαλονίκη, εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής 01-06-2023 14η Συνεδρίαση
0632023Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης και προσθήκης μελών της ομάδας έργου για το έργο «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και01-06-2023 14η Συνεδρίαση
0682023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3457/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου «Yπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης19-06-2023 16η Συνεδρίαση
0692023Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.263/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 62/2023) 19-06-2023 16η Συνεδρίαση
0702023Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ και τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Περιστερίου, Φυλής, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου για το πρόγραμμα στεγαστικής 19-06-2023 16η Συνεδρίαση
0712023Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στο έργο «PADRION» με κωδικό αριθμό: IPA ADRION00131, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «IPA ADRION» του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG19-06-2023 16η Συνεδρίαση
0722023Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 27-06-2023 17η Συνεδρίαση
0732023Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 27-06-2023 17η Συνεδρίαση
0742023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202327-06-2023 17η Συνεδρίαση
0752023Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17/2023 (ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ) απόφασης της Ε.Ε. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2023»27-06-2023 17η Συνεδρίαση
0762023Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Ιλίου και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202304-07-2023 18η Συνεδρίαση
0772023Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών της καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ με ίδια μέσα04-07-2023 18η Συνεδρίαση
0782023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202304-07-2023 18η Συνεδρίαση
0792023Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202314-07-2023 19η Συνεδρίαση
0802023Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας14-07-2023 19η Συνεδρίαση
0812023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»14-07-2023 19η Συνεδρίαση
0822023Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού14-07-2023 19η Συνεδρίαση
0832023Λήψη απόφασης για τροποποίηση των συνοδευτικών υπηρεσιών ΤΕΒΑ του έργου "Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) στο πλαίσιο τη14-07-2023 19η Συνεδρίαση
0842023Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ 37/2023 (ΑΔΑ: 6Ζ96ΟΡΕΓ-ΑΟ7) απόφασης της Ε.Ε. για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ14-07-2023 19η Συνεδρίαση
0852023Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου ΜΕ του ΑΣΔΑ έτους 202325-07-2023 20η Συνεδρίαση
0862023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202325-07-2023 20η Συνεδρίαση
0872023Τροποποίηση της υπ’ αριθ.80/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΩ2ΟΡΕΓ-ΖΗΓ) απόφασης της Ε.Ε. περί «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας»02-08-2023 21η Συνεδρίαση
0882023Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»02-08-2023 21η Συνεδρίαση
0892023Λήψη απόφασης Διάθεσης για χρήση Ηλεκτροκίνητων οχημάτων 02-08-2023 21η Συνεδρίαση
0902023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4688/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση κα11-08-2023 22η Συνεδρίαση
0912023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4689/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση υλοποίησης των δράσεων ΕΥΦΔ 1.1.6 & 1.1.7 του έργου «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση 11-08-2023 22η Συνεδρίαση
0922023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202311-08-2023 22η Συνεδρίαση
0932023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Εναρκτήριο Συνέδριο (Kick of Meeting) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ¨SOTERIA¨ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨ και έκδοση εντάλματο07-09-2023 23η Συνεδρίαση
0942023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4071/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικ07-09-2023 23η Συνεδρίαση
0952023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4940/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτική07-09-2023 23η Συνεδρίαση
0962023Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)07-09-2023 23η Συνεδρίαση
0972023Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου»07-09-2023 23η Συνεδρίαση
0982023Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202415-09-2023 24η Συνεδρίαση
0992023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ¨CLIMA-MED¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨15-09-2023 24η Συνεδρίαση
1002023Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 361 και 362/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής15-09-2023 24η Συνεδρίαση
642023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3086/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχε07-06-2023 15η Συνεδρίαση
652023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3069/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Προμήθειας τροφίμων και ειδών ΒΥΣ για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FE07-06-2023 15η Συνεδρίαση
662023Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3053/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοπ07-06-2023 15η Συνεδρίαση
672023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.05/2023 μελέτης «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομ07-06-2023 15η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.