Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012022Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202210-01-2022 1η Συνεδρίαση
022022Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 202210-01-2022 1η Συνεδρίαση
032022 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 202210-01-2022 1η Συνεδρίαση
042022 Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016) για το έτος 202210-01-2022 1η Συνεδρίαση
052022Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 202210-01-2022 1η Συνεδρίαση
062022Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»10-01-2022 1η Συνεδρίαση
072022Λήψη απόφασης για έγκριση μετάθεσης χρονοδιαγράμματος και ανακατανομής ανθρωποχρόνου του έργου «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και της Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνᨻ 10-01-2022 1η Συνεδρίαση
082022Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης με τίτλο «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030: Επικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολό10-01-2022 1η Συνεδρίαση
092022Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 12-01-2022 2η Συνεδρίαση
102022Eπικύρωση πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την “Προμήθεια μίας υδροφόρας – πυροσβεστικού και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης”26-01-2022 3η Συνεδρίαση
1002022Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ' αριθ.426/22,427/22,428/22 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.82/2022)31-10-2022 24η Συνεδρίαση
1012022 Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «”e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας“ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξη31-10-2022 24η Συνεδρίαση
1022022Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”»31-10-2022 24η Συνεδρίαση
1032022Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «NZC-H2020-202209 (Horizon 2020, Grant Agreement number: 101036519–NetZeroCities–H2020–LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-2)».03-11-2022 25η Συνεδρίαση
1042022Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και μετάβαση εκπροσώπων.03-11-2022 25η Συνεδρίαση
1052022Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202207-11-2022 26η Συνεδρίαση
1062022Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα”07-11-2022 26η Συνεδρίαση
1072022Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο “Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας”07-11-2022 26η Συνεδρίαση
1082022Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD (Θεσσαλονίκη, 23/11/2022)07-11-2022 26η Συνεδρίαση
1092022.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD (Θεσσαλονίκη 23.11.2022) 14-11-2022 27η Συνεδρίαση
112022Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση 26-01-2022 3η Συνεδρίαση
1102022Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202214-11-2022 27η Συνεδρίαση
1112022Λήψη απόφασης για δωρεά του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) στον Δήμο Πετρούπολης14-11-2022 27η Συνεδρίαση
1122022Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 09/2022 μελέτης «Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με χ14-11-2022 27η Συνεδρίαση
1132022Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αιγάλεω και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 25-11-2022 28η Συνεδρίαση
1142022Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3510/30.06.2022 σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»25-11-2022 28η Συνεδρίαση
122022 Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος26-01-2022 3η Συνεδρίαση
132022Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 202126-01-2022 3η Συνεδρίαση
142022Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»03-02-2022 4η Συνεδρίαση
152022Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της β' φάσης ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής του Γ' κύκλου του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην α03-02-2022 4η Συνεδρίαση
162022 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”21-02-2022 5η Συνεδρίαση
172022Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”»21-02-2022 5η Συνεδρίαση
1820221ο θέμα ΕΗΔ "Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026"08-03-2022 6η Συνεδρίαση
192022Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε πρόσκληση για την υποστήριξη της Λειτουργικής Περιοχής της Δυτικής Αθήνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα08-03-2022 6η Συνεδρίαση
202022Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202208-03-2022 6η Συνεδρίαση
212022Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»08-03-2022 6η Συνεδρίαση
222022 Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019» 08-03-2022 6η Συνεδρίαση
232022Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΑΣΔΑ για τον ορισμό των υπεύθυνων των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος17-03-2022 7η Συνεδρίαση
242022Λήψη απόφασης για την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης και με την εξ΄ αποστάσεως μέθοδο για τον Γ Κύκλο του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης17-03-2022 7η Συνεδρίαση
252022Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της γ΄ φάσης ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (Γ Κύκλος) και με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτ17-03-2022 7η Συνεδρίαση
262022Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα 17-03-2022 7η Συνεδρίαση
272022Λήψη απόφαση για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έργο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση κ17-03-2022 7η Συνεδρίαση
282022Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202229-03-2022 8η Συνεδρίαση
292022 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υποβολής των παραδοτέων Π2 και Π3 του έργου «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη 29-03-2022 8η Συνεδρίαση
302022Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης και προσθήκης μελών στην ομάδα έργου της υπηρεσίας «Παρατηρητήριο Αναδιόρθωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των εργαζόμενων της Δυτικής Αθήνας» 29-03-2022 8η Συνεδρίαση
312022 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ.01/2022 μελέτης «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνία29-03-2022 8η Συνεδρίαση
322022Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01»29-03-2022 8η Συνεδρίαση
332022 Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-201918-04-2022 9η Συνεδρίαση
342022 Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202218-04-2022 9η Συνεδρίαση
352022 Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 202218-04-2022 9η Συνεδρίαση
362022 Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2022 18-04-2022 9η Συνεδρίαση
372022Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης του Υποέργου 2 «Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συν18-04-2022 9η Συνεδρίαση
382022Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου της υπηρεσίας «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνᨻ18-04-2022 9η Συνεδρίαση
392022Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης του Υποέργου 3 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την προσέλκυση ωφελουμένων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν 18-04-2022 9η Συνεδρίαση
402022Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στην έκθεση για τη διαχείριση υδάτων, λυμάτων, αποβλύτων και πρώτων υλών (IFAT) στο Μόναχο και μετάβαση εκπροσώπων16-05-2022 10η Συνεδρίαση
412022 Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων»16-05-2022 10η Συνεδρίαση
422022Λήψη απόφασης για τη μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Δ16-05-2022 10η Συνεδρίαση
432022Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του Υποέργου 3 “Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης και την προσέλκυση ωφελούμενων” του έργου “Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες16-05-2022 10η Συνεδρίαση
442022 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ.02/2022 μελέτης «Δράσεις Διοικητικής/Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού ¨υπερδέσμευσης¨ και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης-δημοσιότητας έτους 2022», κατάρτισ20-05-2022 11η Συνεδρίαση
452022 Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Μετάβαση εκπροσώπου του ΑΣΔΑ στο Μόναχο» 20-05-2022 11η Συνεδρίαση
462022 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202226-05-2022 12η Συνεδρίαση
472022Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδοτήσεων πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” 26-05-2022 12η Συνεδρίαση
482022 Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Interreg ¨ΒRIGHT¨» 26-05-2022 12η Συνεδρίαση
492022 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ' αριθ. 209/22 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε 45/2022)17-06-2022 13η Συνεδρίαση
502022Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπαλλήλου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ 17-06-2022 13η Συνεδρίαση
512022Tροποποίηση της υπ' αριθ. 04/2022 απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ με τίτλο “Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2022” 17-06-2022 13η Συνεδρίαση
522022 Eπικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού “Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων”17-06-2022 13η Συνεδρίαση
532022 Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202230-06-2022 14η Συνεδρίαση
542022Λήψη απόφασης για έγκριση «Σχεδίου Ισότητας των Φύλων» 30-06-2022 14η Συνεδρίαση
552022Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 202330-06-2022 14η Συνεδρίαση
562022Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 05/2022 μελέτης του Α.Τ.Π.Α με τίτλο «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων ΤΕΒΑ έτους 2022 – 1η Φάση», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού30-06-2022 14η Συνεδρίαση
572022Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 06/2022 μελέτης της Δ.Τ.Υ με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού30-06-2022 14η Συνεδρίαση
582022Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης Νομικού Συμβούλου του ΑΣΔΑ με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου05-07-2022 15η Συνεδρίαση
592022Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Ιλίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202211-07-2022 16η Συνεδρίαση
602022 Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οκονομικού έτους 202111-07-2022 16η Συνεδρίαση
612022Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021 11-07-2022 16η Συνεδρίαση
622022Τροποποίηση της υπ΄αριθ.47/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΩΖΤ1ΟΡΕΓ-ΧΚ2) ως προς τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εξέτασης των αιτημάτων φυσικών/νομικών προσώπων11-07-2022 16η Συνεδρίαση
632022Λήψη απόφασης για το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιότητας του έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑ11-07-2022 16η Συνεδρίαση
642022 Λήψη απόφασης για το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιότητας του έργου "Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων και νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής"11-07-2022 16η Συνεδρίαση
652022Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202225-07-2022 17η Συνεδρίαση
662022 Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των ΜΕ του ΑΣΔΑ έτους 202225-07-2022 17η Συνεδρίαση
672022 Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών της καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ με ίδια μέσα25-07-2022 17η Συνεδρίαση
682022Λήψη απόφασης για το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιότητας του έργου «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας» 25-07-2022 17η Συνεδρίαση
692022Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου της υπηρεσίας «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνᨻ 25-07-2022 17η Συνεδρίαση
702022 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ.09/2021 μελέτης «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής τ25-07-2022 17η Συνεδρίαση
712022Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ.17/2020 μελέτης «eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατη25-07-2022 17η Συνεδρίαση
722022Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202222-08-2022 18η Συνεδρίαση
732022Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ' αριθ. 317/22 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε 66/2022)22-08-2022 18η Συνεδρίαση
742022 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202022-08-2022 18η Συνεδρίαση
752022 Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις Διοικητικής/Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού ¨υπερδέσμευσης¨ και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης – δημοσιό22-08-2022 18η Συνεδρίαση
762022 Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202209-09-2022 19η Συνεδρίαση
772022Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογ09-09-2022 19η Συνεδρίαση
782022Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνᨻ09-09-2022 19η Συνεδρίαση
792022Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τίτλο ¨SOTERIA¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨ΗΟΡΙΖΟΝ09-09-2022 19η Συνεδρίαση
802022 Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» στις Βρυξέλλες και μετάβαση εκπροσώπων09-09-2022 19η Συνεδρίαση
812022 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202314-09-2022 20η Συνεδρίαση
822022Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής «Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στις Βρυξέλλες (Αποφ. Ε.Ε 80/2022)26-09-2022 21η Συνεδρίαση
832022Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση»26-09-2022 21η Συνεδρίαση
842022Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»26-09-2022 21η Συνεδρίαση
852022Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομ26-09-2022 21η Συνεδρίαση
12


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.