Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
0012023Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0022023Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0032023Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0042023Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0052023Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 202312-01-2023 1η Συνεδρίαση
0062023Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»12-01-2023 1η Συνεδρίαση
00720231η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202323-01-2023 2η Συνεδρίαση
0082023Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 202223-01-2023 2η Συνεδρίαση
0092023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202323-01-2023 2η Συνεδρίαση
0102023Επικύρωση η μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού "Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ+, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με 30-01-2023 3η Συνεδρίαση
0112023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ.10/2022 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Ε30-01-2023 3η Συνεδρίαση
0122023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ.01/2023 μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ), στο πλαίσιο της Πράξης30-01-2023 3η Συνεδρίαση
0132023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο CITIES FORUM 2023 (Μαζί για πράσινες και δίκαιες πόλεις), στο Τορίνο της Ιταλίας και μετάβαση εκπροσώπων06-02-2023 4η Συνεδρίαση
0142023Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο πρόγραμμα TAIEX-REGIO (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία), μετάβαση εκπροσώπων στην 1η συνάντηση στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας 06-02-2023 4η Συνεδρίαση
0152023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202306-02-2023 4η Συνεδρίαση
0162023Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202006-02-2023 4η Συνεδρίαση
0172023Τροποποίηση της υπ΄αριθ.04/2023 (ΑΔΑ:9Ξ1ΚΟΡΕΓ-9Δ7) απόφαση της Ε.Ε "Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2023" 06-02-2023 4η Συνεδρίαση
0182023Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 14-02-2023 5η Συνεδρίαση
0192023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας¨ (Αποφ. Ε.Ε 14/2023)" 14-02-2023 5η Συνεδρίαση
0202023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202314-02-2023 5η Συνεδρίαση
212023Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202323-02-2023 6η Συνεδρίαση
222023Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 23-02-2023 6η Συνεδρίαση
232023Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώων του ΑΣΔΑ στο Τορίνο της Ιταλίας¨ (Αποφ. Ε.Ε 13/2023) 23-02-2023 6η Συνεδρίαση
242023Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» 23-02-2023 6η Συνεδρίαση
252023Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης¨ και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»23-02-2023 6η Συνεδρίαση
262023.Επικύρωση η μη του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ. 4289/03.08.2022 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΩΒ7ΟΡΕΓ-ΠΝ5, ΑΔΑΜ: 22SYMV011050586)23-02-2023 6η Συνεδρίαση
272023 Eπικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικέ10-03-2023 7η Συνεδρίαση
282023 Eπικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ), στο10-03-2023 7η Συνεδρίαση
292023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.11/2022 μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», κατάρτιση των όρων δ10-03-2023 7η Συνεδρίαση
302023Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.02/2023 μελέτης «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων), κατάρτιση10-03-2023 7η Συνεδρίαση
312023 Λήψη απόφασης για έγκριση μεταφοράς των Focus Group και των Εργαστηρίων του Παραδοτέου Π4 στο Παραδοτέο Π5 του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»10-03-2023 7η Συνεδρίαση
322023 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση επιμέρους συνοδευτικών υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η Φάση»10-03-2023 7η Συνεδρίαση
332023Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση Προγραμματισμού των Ημερίδων και Focus Group, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δ10-03-2023 7η Συνεδρίαση
342023Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση δράσεων δημοσιότητας του έργου «Bελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των10-03-2023 7η Συνεδρίαση
352023Λήψη απόφασης για το Παραδοτέο Π2 του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η Φάση»10-03-2023 7η Συνεδρίαση
362023 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202010-03-2023 7η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.