Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012019Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
022019Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
032019Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
042019Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
052019Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201914-01-2019 2η Συνεδρίαση
062019Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
072019Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
082019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
092019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
102019Λήψη απόφασης για απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. 5822/23.11.2018 (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ) ένστασης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» 18-01-2019 3η Συνεδρίαση
112019Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών του Συνδέσμου που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή18-01-2019 3η Συνεδρίαση
122019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 172/2018)18-01-2019 3η Συνεδρίαση
132019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα» 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
142019Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 201830-01-2019 4η Συνεδρίαση
152019Έγκριση των υπ΄αριθ. 236,322,323,349,361,362,403,404,405/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
162019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ04-02-2019 5η Συνεδρίαση
172019Τροποποίηση της υπ΄αριθ.01/2019 απόφαση της Ε.Ε «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019»04-02-2019 5η Συνεδρίαση
182019Έγκριση του υπ΄αριθ.442/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 04-02-2019 5η Συνεδρίαση
192019Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2019 15-02-2019 6η Συνεδρίαση
202019Έγκριση των υπ΄αριθ.513,546,595/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 15-02-2019 6η Συνεδρίαση
212019Λήψη απόφασης για έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 104/24.1.2019 τεύχος Β΄) 22-02-2019 7η Συνεδρίαση
222019Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019 01-03-2019 8η Συνεδρίαση
232019Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος01-03-2019 8η Συνεδρίαση
242019Έγκριση του υπ΄αριθ.770/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201601-03-2019 8η Συνεδρίαση
252019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201901-03-2019 8η Συνεδρίαση
262019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ01-03-2019 8η Συνεδρίαση
272019Λήψη απόφασης για παραίτηση του ΑΣΔΑ από το υπ΄αριθ. ΓΑΚ 4599/28.12.18 δικόγραφο έφεσης, η οποία ασκήθηκε κατά της υπ΄αριθ.30/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου 01-03-2019 8η Συνεδρίαση
282019 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202015-03-2019 9η Συνεδρίαση
292019Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202015-03-2019 9η Συνεδρίαση
302019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201915-03-2019 9η Συνεδρίαση
312019Έγκριση των υπ’ αριθ.1375,1376,1465,1466,1490,1491,1492/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201601-04-2019 10η Συνεδρίαση
322019Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201901-04-2019 10η Συνεδρίαση
332019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»01-04-2019 10η Συνεδρίαση
342019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Εν01-04-2019 10η Συνεδρίαση
352019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.01/2019 μελέτης «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD»01-04-2019 10η Συνεδρίαση
362019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.09/2018 μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο Αλκυών του Δήμου Πετρούπολης», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισ01-04-2019 10η Συνεδρίαση
372019Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»09-04-2019 11η Συνεδρίαση
382019Λήψη απόφασης για επανέγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» 09-04-2019 11η Συνεδρίαση
392019Έγκριση των υπ’ αριθ. 1528,1529,1538,1569/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201616-04-2019 12η Συνεδρίαση
402019Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 201916-04-2019 12η Συνεδρίαση
412019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτης «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών Ενισχύσεων)», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομη16-04-2019 12η Συνεδρίαση
422019Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 2264/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών25-04-2019 13η Συνεδρίαση
432019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα»25-04-2019 13η Συνεδρίαση
442019Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019 06-05-2019 14η Συνεδρίαση
452019Λήψη απόφασης για συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202016-05-2019 15η Συνεδρίαση
462019 Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με την από 22.12.2010 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ανάθεση της εργασίας.28-05-2019 16η Συνεδρίαση
472019Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ και τη συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης του εκποιούμενου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 & 7 του28-05-2019 16η Συνεδρίαση
482019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην κρατικών ενισχύσεων)¨28-05-2019 16η Συνεδρίαση
492019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης¨28-05-2019 16η Συνεδρίαση
502019 Λήψη απόφασης για «Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή – 2019¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας»28-05-2019 16η Συνεδρίαση
512019Λήψη απόφασης για «Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή – 2019¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας»28-05-2019 16η Συνεδρίαση
522019 Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
532019Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
542019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής και 11-06-2019 17η Συνεδρίαση
552019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχ11-06-2019 17η Συνεδρίαση
562019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
572019 Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/1981 για την ενοικίαση κτιρίου για τις ανάγκες του ΑΣΔΑ.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
582019Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της επιτροπής (02/2019) παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD». 11-06-2019 17η Συνεδρίαση
592019Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201927-06-2019 18η Συνεδρίαση
602019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ¨Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή – 2019¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
612019 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ¨Εργασίες αποψίλωσης στην Βόρεια Περιοχή – 2019¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
622019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 201927-06-2019 18η Συνεδρίαση
632019Λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 085/127-06-2019 18η Συνεδρίαση
642019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 05/2019 μελέτης ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού των Προτάσεων/Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας¨, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και27-06-2019 18η Συνεδρίαση
652019Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ' αριθ. 1484/27.03.19 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
662019Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», για την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα απ27-06-2019 18η Συνεδρίαση
672019Λήψη απόφασης για Αντικατάσταση – Ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας ¨Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019¨για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
682019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 201908-07-2019 19η Συνεδρίαση
692019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής 08-07-2019 19η Συνεδρίαση
702019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην κρατικών ενισχύσεων)¨08-07-2019 19η Συνεδρίαση
712019ήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης¨08-07-2019 19η Συνεδρίαση
722019 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 2020 08-07-2019 19η Συνεδρίαση
732019 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 201926-07-2019 20η Συνεδρίαση
742019 Έκθεση 2ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201926-07-2019 20η Συνεδρίαση
752019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για «Εργασίες Αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή-2019» 26-07-2019 20η Συνεδρίαση
762019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για «Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2019» 26-07-2019 20η Συνεδρίαση
772019Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθ.186/2018 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:7ΖΕΟΟΡΕΓ-ΦΛΚ) για άσκηση αγωγής κατά του Πράσινου Ταμείου και εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 26-07-2019 20η Συνεδρίαση
782019 Λήψη απόφασης για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχ26-07-2019 20η Συνεδρίαση
792019 Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201908-08-2019 21η Συνεδρίαση
802019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση των Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201908-08-2019 21η Συνεδρίαση
812019 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Υποέργο ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης και συντονισμού προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθή08-08-2019 21η Συνεδρίαση
822019Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨08-08-2019 21η Συνεδρίαση
832019 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202008-08-2019 21η Συνεδρίαση
842019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ.14/2019 μελέτης ¨Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨08-08-2019 21η Συνεδρίαση
852019Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης της υπηρεσίας ¨Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨ 08-08-2019 21η Συνεδρίαση
862019Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν αίτησης θεραπείας της εταιρείας INTRAKAT για το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ"08-08-2019 21η Συνεδρίαση
872019 Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 33/2019 απόφασης της Ε.Ε περί: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ με τίτλο ¨Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τ29-08-2019 22η Συνεδρίαση
882019Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης της Ε.Ε περί: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ με τίτλο ¨Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών τ29-08-2019 22η Συνεδρίαση
892019Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 55/2019 απόφασης της Ε.Ε περί: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ με τίτλο ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Π29-08-2019 22η Συνεδρίαση
902019 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 78/2019 απόφασης της Ε.Ε περί «Λήψη απόφασης για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 ¨Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων¨ της Πράξης ¨Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε29-08-2019 22η Συνεδρίαση
912019 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, έγκριση των όρων διακήρυξης και έγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο.29-08-2019 22η Συνεδρίαση
922019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής 13-09-2019 23η Συνεδρίαση
932019 Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με την από 27.03.2019 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου και ανάθεση της εργασίας 13-09-2019 23η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.