Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012020Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
022020 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
032020Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
042020Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 202028-01-2020 1η Συνεδρίαση
052020 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Απ.ΕΕ 99/19)28-01-2020 1η Συνεδρίαση
062020Λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 085/128-01-2020 1η Συνεδρίαση
072020 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨28-01-2020 1η Συνεδρίαση
082020 Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202028-01-2020 1η Συνεδρίαση
092020Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
102020Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη σύναψης υπεργολαβίας του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
112020 Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020 11-02-2020 2η Συνεδρίαση
122020 Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 11-02-2020 2η Συνεδρίαση
132020Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202011-02-2020 2η Συνεδρίαση
142020Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 202011-02-2020 2η Συνεδρίαση
152020Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD». 11-02-2020 2η Συνεδρίαση
162020 Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 25-02-2020 3η Συνεδρίαση
172020 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 202025-02-2020 3η Συνεδρίαση
182020 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης «Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΣΤΗΣ» 25-02-2020 3η Συνεδρίαση
192020Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με τα υπ΄αριθ.765/19.02.2020 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ) κατασχετήρια εις χείρας τρίτων και ανάθεση της εργασίας25-02-2020 3η Συνεδρίαση
202020Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨Αντώνης Τρί03-03-2020 4η Συνεδρίαση
212020Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότησης καταστροφής κινητών πραγμάτων του ΑΣΔΑ03-03-2020 4η Συνεδρίαση
222020 Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού ¨Συνοδευτικά Μέτρα και Υπηρεσίες της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών – ΑΣΔΑ για τα έτη 2018-2019¨03-03-2020 4η Συνεδρίαση
232020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» Υποέργο 03-03-2020 4η Συνεδρίαση
242020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξ03-03-2020 4η Συνεδρίαση
252020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨»03-03-2020 4η Συνεδρίαση
262020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα – ΥΠΟΕΡΓΟ03-03-2020 4η Συνεδρίαση
272020Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με τα υπ΄αριθ.1004 και 1005/05.03.2020 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ) κατασχετήρια εις χείρας τρίτων και ανάθεση της εργασίας09-03-2020 5η Συνεδρίαση
282020Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 15/2020 απόφαση της Ε.Ε. «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD» 09-03-2020 5η Συνεδρίαση
292020Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Εφαρμογή- Αποκατάσταση αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου» 09-03-2020 5η Συνεδρίαση
302020Λήψη απόφασης για τον εκ νέου ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος 03-04-2020 6η Συνεδρίαση
312020 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202003-04-2020 6η Συνεδρίαση
322020Λήψη απόφασης για αναστολή ή μη προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Εφαρμογή- Αποκατάσταση αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου» 03-04-2020 6η Συνεδρίαση
332020 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της υπ΄αριθ.1251/23.03.2020 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών-Όχλησης της τεχνικής εταιρείας «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε», αναδόχου του έργου «Εφαρμογή- Αποκατάσταση αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης κ03-04-2020 6η Συνεδρίαση
342020 Λήψη απόφασης για αναστολή ή μη προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο «Εφαρμογή- Αποκατάσταση αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου» 03-04-2020 6η Συνεδρίαση
352020 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» και υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμων Αγίων Α30-04-2020 7η Συνεδρίαση
362020 Ορισμός μελών επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 715/197930-04-2020 7η Συνεδρίαση
372020Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος12-05-2020 8η Συνεδρίαση
382020Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202012-05-2020 8η Συνεδρίαση
392020 Έκθεση 1ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202012-05-2020 8η Συνεδρίαση
402020 Λήψη απόφασης για «Έγκριση της υπ΄αριθ.03/2020 μελέτης «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας», επιλογή τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξα12-05-2020 8η Συνεδρίαση
412020Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξολόγησης για την "Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)" (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/201622-05-2020 9η Συνεδρίαση
422020Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 07/2020 μελέτης "Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), επιλογή τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση22-05-2020 9η Συνεδρίαση
432020 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π. Αττική 2014-2020Σ22-05-2020 9η Συνεδρίαση
4420201ο θέμα ΕΗΔ Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για την «Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»28-05-2020 10η Συνεδρίαση
452020Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_20 με τίτλο: «Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα» 28-05-2020 10η Συνεδρίαση
462020Λήψη απόφασης για καθορισμό κριτηρίων μοριοδότησης δυνητικά ωφελούμενων κατάρτισης του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότη23-06-2020 11η Συνεδρίαση
472020Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202023-06-2020 11η Συνεδρίαση
482020Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202023-06-2020 11η Συνεδρίαση
492020Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης για την «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην παρακολούθηση της προόδου των ενταγμένων πράξεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» 23-06-2020 11η Συνεδρίαση
502020 Oρισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης /επιλογής αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στο Πρόγραμμα ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και σ07-07-2020 12η Συνεδίαση
512020Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της Πρόσκλησης ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επ07-07-2020 12η Συνεδίαση
522020 Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των ΜΕ του ΑΣΔΑ έτους 202007-07-2020 12η Συνεδίαση
532020Λήψη απόφασης για έγκριση μελετών για το έργο ¨Υποστήριξη υλοποίησης αποκεντρωμένων προμηθειών Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής ετών 2018-2019 της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών – ΑΣΔΑ: Ομάδα Α: Παροχή υπηρεσιών Διοικητικής και Διαχειριστικής υποστήρ07-07-2020 12η Συνεδίαση
542020 Έκθεση 2ου τριμήνου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202016-07-2020 13η Συνεδρίαση
552020 Έκθεση 2ου τριμήνου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202016-07-2020 13η Συνεδρίαση
562020 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης "Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD"16-07-2020 13η Συνεδρίαση
572020 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης "Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD"16-07-2020 13η Συνεδρίαση
582020Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201921-07-2020 14η Συνεδρίαση
592020Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201921-07-2020 14η Συνεδρίαση
602020Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202021-07-2020 14η Συνεδρίαση
612020Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Aπ.ΕΕ 52/2020)21-07-2020 14η Συνεδρίαση
622020 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ' αριθμ.5619/2019 σύμβασης “Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019”21-07-2020 14η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.