Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
0012019Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
0022019Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
0032019Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
0042019Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
0052019Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201914-01-2019 2η Συνεδρίαση
0062019Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
0072019Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
0082019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
0092019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
0102019Λήψη απόφασης για απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. 5822/23.11.2018 (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ) ένστασης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» 18-01-2019 3η Συνεδρίαση
0112019Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών του Συνδέσμου που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή18-01-2019 3η Συνεδρίαση
0122019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 172/2018)18-01-2019 3η Συνεδρίαση
0132019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα» 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
0142019Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 201830-01-2019 4η Συνεδρίαση
0152019Έγκριση των υπ΄αριθ. 236,322,323,349,361,362,403,404,405/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
0162019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ04-02-2019 5η Συνεδρίαση
0172019Τροποποίηση της υπ΄αριθ.01/2019 απόφαση της Ε.Ε «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019»04-02-2019 5η Συνεδρίαση
0182019Έγκριση του υπ΄αριθ.442/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 04-02-2019 5η Συνεδρίαση
0192019Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2019 15-02-2019 6η Συνεδρίαση
0202019Έγκριση των υπ΄αριθ.513,546,595/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 15-02-2019 6η Συνεδρίαση
0212019Λήψη απόφασης για έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 104/24.1.2019 τεύχος Β΄) 22-02-2019 7η Συνεδρίαση
0222019Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019 01-03-2019 8η Συνεδρίαση
0232019Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος01-03-2019 8η Συνεδρίαση
0242019Έγκριση του υπ΄αριθ.770/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201601-03-2019 8η Συνεδρίαση
0252019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201901-03-2019 8η Συνεδρίαση
0262019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ01-03-2019 8η Συνεδρίαση
0272019Λήψη απόφασης για παραίτηση του ΑΣΔΑ από το υπ΄αριθ. ΓΑΚ 4599/28.12.18 δικόγραφο έφεσης, η οποία ασκήθηκε κατά της υπ΄αριθ.30/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου 01-03-2019 8η Συνεδρίαση
0282019 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202015-03-2019 9η Συνεδρίαση
0292019Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202015-03-2019 9η Συνεδρίαση
0302019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201915-03-2019 9η Συνεδρίαση
0312019Έγκριση των υπ’ αριθ.1375,1376,1465,1466,1490,1491,1492/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201601-04-2019 10η Συνεδρίαση
0322019Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201901-04-2019 10η Συνεδρίαση
0332019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»01-04-2019 10η Συνεδρίαση
0342019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Εν01-04-2019 10η Συνεδρίαση
0352019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.01/2019 μελέτης «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD»01-04-2019 10η Συνεδρίαση
0362019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.09/2018 μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο Αλκυών του Δήμου Πετρούπολης», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισ01-04-2019 10η Συνεδρίαση
0372019Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»09-04-2019 11η Συνεδρίαση
0382019Λήψη απόφασης για επανέγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» 09-04-2019 11η Συνεδρίαση
0392019Έγκριση των υπ’ αριθ. 1528,1529,1538,1569/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201616-04-2019 12η Συνεδρίαση
0402019Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 201916-04-2019 12η Συνεδρίαση
0412019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτης «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών Ενισχύσεων)», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομη16-04-2019 12η Συνεδρίαση
0422019Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 2264/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών25-04-2019 13η Συνεδρίαση
0432019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα»25-04-2019 13η Συνεδρίαση
0442019Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019 06-05-2019 14η Συνεδρίαση
0452019Λήψη απόφασης για συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202016-05-2019 15η Συνεδρίαση
0462019 Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με την από 22.12.2010 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ανάθεση της εργασίας.28-05-2019 16η Συνεδρίαση
0472019Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ και τη συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης του εκποιούμενου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 & 7 του28-05-2019 16η Συνεδρίαση
0482019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην κρατικών ενισχύσεων)¨28-05-2019 16η Συνεδρίαση
0492019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης¨28-05-2019 16η Συνεδρίαση
0502019 Λήψη απόφασης για «Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή – 2019¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας»28-05-2019 16η Συνεδρίαση
0512019Λήψη απόφασης για «Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή – 2019¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας»28-05-2019 16η Συνεδρίαση
0522019 Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0532019Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0542019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής και 11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0552019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχ11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0562019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0572019 Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/1981 για την ενοικίαση κτιρίου για τις ανάγκες του ΑΣΔΑ.11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0582019Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της επιτροπής (02/2019) παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD». 11-06-2019 17η Συνεδρίαση
0592019Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201927-06-2019 18η Συνεδρίαση
0602019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ¨Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή – 2019¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
0612019 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ¨Εργασίες αποψίλωσης στην Βόρεια Περιοχή – 2019¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
0622019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 201927-06-2019 18η Συνεδρίαση
0632019Λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 085/127-06-2019 18η Συνεδρίαση
0642019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 05/2019 μελέτης ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού των Προτάσεων/Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας¨, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και27-06-2019 18η Συνεδρίαση
0652019Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ' αριθ. 1484/27.03.19 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
0662019Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», για την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα απ27-06-2019 18η Συνεδρίαση
0672019Λήψη απόφασης για Αντικατάσταση – Ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας ¨Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019¨για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD¨27-06-2019 18η Συνεδρίαση
0682019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 201908-07-2019 19η Συνεδρίαση
0692019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής 08-07-2019 19η Συνεδρίαση
0702019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην κρατικών ενισχύσεων)¨08-07-2019 19η Συνεδρίαση
0712019ήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο ΑΛΚΥΩΝ του Δήμου Πετρούπολης¨08-07-2019 19η Συνεδρίαση
0722019 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 2020 08-07-2019 19η Συνεδρίαση
0732019 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 201926-07-2019 20η Συνεδρίαση
0742019 Έκθεση 2ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201926-07-2019 20η Συνεδρίαση
0752019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για «Εργασίες Αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή-2019» 26-07-2019 20η Συνεδρίαση
0762019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για «Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2019» 26-07-2019 20η Συνεδρίαση
0772019Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθ.186/2018 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:7ΖΕΟΟΡΕΓ-ΦΛΚ) για άσκηση αγωγής κατά του Πράσινου Ταμείου και εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 26-07-2019 20η Συνεδρίαση
0782019 Λήψη απόφασης για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχ26-07-2019 20η Συνεδρίαση
0792019 Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201908-08-2019 21η Συνεδρίαση
0802019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση των Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201908-08-2019 21η Συνεδρίαση
0812019 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Υποέργο ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης και συντονισμού προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθή08-08-2019 21η Συνεδρίαση
0822019Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨08-08-2019 21η Συνεδρίαση
0832019 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202008-08-2019 21η Συνεδρίαση
0842019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ.14/2019 μελέτης ¨Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨08-08-2019 21η Συνεδρίαση
0852019Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης της υπηρεσίας ¨Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο: Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨ 08-08-2019 21η Συνεδρίαση
0862019Λήψη απόφασης για την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν αίτησης θεραπείας της εταιρείας INTRAKAT για το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ"08-08-2019 21η Συνεδρίαση
0872019 Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 33/2019 απόφασης της Ε.Ε περί: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ με τίτλο ¨Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τ29-08-2019 22η Συνεδρίαση
0882019Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 43/2019 απόφασης της Ε.Ε περί: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ με τίτλο ¨Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών τ29-08-2019 22η Συνεδρίαση
0892019Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 55/2019 απόφασης της Ε.Ε περί: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ με τίτλο ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Π29-08-2019 22η Συνεδρίαση
0902019 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 78/2019 απόφασης της Ε.Ε περί «Λήψη απόφασης για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 2 ¨Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων¨ της Πράξης ¨Βελτίωσης Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε29-08-2019 22η Συνεδρίαση
0912019 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, έγκριση των όρων διακήρυξης και έγκριση δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο.29-08-2019 22η Συνεδρίαση
0922019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής 13-09-2019 23η Συνεδρίαση
0932019 Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με την από 27.03.2019 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου και ανάθεση της εργασίας 13-09-2019 23η Συνεδρίαση
0952019Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202019-09-2019 24η Συνεδρίαση
0962019 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»27-09-2019 25η Συνεδρίαση
0972019 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ' αριθ. 17/2019 μελέτης «Συνοδευτικά μέτρα και υπηρεσίες της Κ.Σ. Δυτικού τομέα Αθηνών-ΑΣΔΑ για τα έτη 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD», κατάρτιση των όρ27-09-2019 25η Συνεδρίαση
0982019Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης και συντονισμού προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»27-09-2019 25η Συνεδρίαση
0992019Λήψη απόφασης για συμμετοχή και μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Mεξικό (Μerida) και στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του προγράμματος IUC17-10-2019 26η Συνεδρίαση
1002019 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση των Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201917-10-2019 26η Συνεδρίαση
1012019Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201917-10-2019 26η Συνεδρίαση
12


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.