ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΣΔΑ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως βασικός κοινωνικός εταίρος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι τομείς αυτοί αποτελούν τις βασικές συνιστώσες της επιδίωξης για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου δίνει στους ΟΤΑ τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να προωθήσουν πολιτικές και δράσεις που άπτονται όλων των αναπτυξιακών τομέων όπως Αθλητισμός, Απασχόληση, Ασφάλεια, Ενέργεια, Κοινωνική πολιτική, Μεταφορές, Παιδεία, Οικονομία, Περιβάλλον, Πολιτική προστασία, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, κ.ά.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το σύγχρονο διοικητικό περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό: δεν υπάρχουν άπειροι πόροι. Ακόμα και αν πρόκειται να διεκδικήσουμε εθνικούς πόρους κάποιοι θα πετύχουν περισσότερα και κάποιοι λιγότερα. Αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα, ακόμα και μεταξύ υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου ή νομικά πρόσωπα στον ίδιο Δήμο.

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των πολιτών για κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη πρέπει, τόσον οι δήμοι όσον και οι φορείς που δημιουργούν οι δήμοι, να ασκήσουν διοίκηση με τρόπο οργανωμένο, αποδοτικό και πολυδιάστατο.

Είναι προφανές ότι σήμερα το έργο ενός Οργανισμού είναι σύνθετο και πολύπλοκο. Η πολυπλοκότητα αυτή αντανακλάται όχι μόνο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης έργου από ένα αιρετό φορέα, αλλά και στην αδυναμία να αντιληφθεί ο πολίτης την πραγματική αξία, βάθος και έκταση του επιτελεσθέντος έργου. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή αυτής της εργασίας: να βοηθήσει τον πολίτη να αντιληφθεί την έκταση και το βάθος του έργου του ΑΣΔΑ.