Σχετική Νομοθεσία
ΦΕΚ Ίδρυσης ΑΣΔΑ
Σύσταση ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 915/21-12-88
1η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 312/04-05-93
2η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 485/27-04-01
3η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 1516/04-12-02
4η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 2865/19-12-11
5η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 1764/30-05-12
6η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 1563/08-05-17
7η Τροποίηση Συστατικής πράξης ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 5861/31-12-20


ΦΕΚ Ο.Ε.Υ. ΑΣΔΑ
Ψήφιση Ο.Ε.Υ. ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 1244/31-12-97
1η Τροποίηση Ο.Ε.Υ. ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 1711/18-11-04
2η Τροποίηση Ο.Ε.Υ. ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 2363/13-12-07
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, ΦΕΚ 2504/13-09-12
3η Τροποίηση Ο.Ε.Υ. ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 1343/21-04-17
4η Τροποίηση Ο.Ε.Υ. ΑΣΔΑ - ΦΕΚ 4410/14.12.2017


Νομοθεσία
Π.Δ.: 89 29-09-2011, με θέμα: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», ΦΕΚ 246/31-12-10
Ν: 3870 09-08-2010, με θέμα: «Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης των Νέων Δήμων»
Ν: 3852 07-06-2010, με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», Αρθρο 266
Α.Π.: 26103 30/04/2009, Εγκύκλιος: 23 - θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατάρτισης και υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009»
Α.Π.: 15814 13/03/2008, θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 8»
Α.Π.: 8910 12/02/2008, Εγκύκλιος: 8 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»
Α.Π.: 71841 21/12/2007, Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υ.Α., με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45038/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007)
Α.Π.: 50837 14/09/2007, Εγκύκλιος: 66 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»
Π.Δ.: 185, Θέμα: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 221 - 12 Σεπτεμβρίου 2007
Α.Π.: 45038 08/08/2007, Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)]
Διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. 18183/2.4.2007
Π.Δ.: 18183 02-04-2007, Υ. Α. με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»
Α.Π.: 58939 25/10/2006, Εγκύκλιος: 45 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α»
N: 3463 08/06/2006, θέμα: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Αρθρα 203 - 207
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534Β' - 13/04/2007) με τίτλο "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής Ε.Π. των Ο.Τ.Α. α' βαθμού"


Εγκύκλιοι
Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων - 11/27.01.2011
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των περιφερειών - 10/27.01.2011
Έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος - 13/28.01.2011
Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των δήμων, περιφερειών, ΝΠΔΔ και ιδρυμάτων αυτών - 5267/31.01.2011
Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. - 15/02.02.2011
Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2011 - 3/03.03.2011
Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους νέους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - 115421/245/07.02.2011
Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2011 έως 31/12/2011 - E40/7/12.01.2011
Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 - 485/14.02.2011
Αιτήσεις θεραπείας ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού - 4/14.02.2011
Διοικητικά συμβούλια συνδέσμων, λιμενικών ταμείων ΟΤΑ και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) - 21/17.02.2011


Μπορείτε να κατεβάσετε τον Acrobat Reader κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο
GET ADOPE READERΠνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.