Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)


Η Κοινωνική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.), με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)», πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο πίνακας με τους ωφελούμενος και ΜΗ του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ / FEAD. Η αναζήτηση γίνεται σύμφωνα με τον κωδικό αίτησης του ενδιαφερόμενου. Για αναλυτικότερα αποτελέσματα οι αιτούντες μπορούν να συμβουλέυονται την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ.
Οι απορριφθέντες του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης, μέσα σε μια χρονική περίοδο επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
Μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά το ΦΕΚ 2205/13102015, να βρουν το έντυπο υποβολής ενστάσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης των ενστάσεων.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιων πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στα σημεία πληροφόρησης που θα ορίσουν οι Κοινωνικές Συμπράξεις και να ζητούν εκτύπωση του αυτοματοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.