Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012018Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201816-01-2018 1η Συνεδρίαση
022018Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 201816-01-2018 1η Συνεδρίαση
032018Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
042018Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
052018Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
062018Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασίας σχετικά με την υπ΄ αριθ. ΓΑΚ 3071/2017 αγωγή του Κωνσταντίνου Παπασταύρου κατά του ΑΣΔΑ 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
072018Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο πρόγραμμα ¨Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC) Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες¨24-01-2018 2η Συνεδρίαση
082018Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
092018Λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017 και επανέκδοσή τους στο οικονομικό έτος 201824-01-2018 2η Συνεδρίαση
102018Διάθεση πίστωσης του Κ.Α 30.8112 «Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και τρίτων» ποσού 14.570,01 €24-01-2018 2η Συνεδρίαση
112018Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων (αναθέσεων) στο 2018 και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την ανάληψη δεσμεύσεών τους στο έτος 2018.24-01-2018 2η Συνεδρίαση
122018Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος24-01-2018 2η Συνεδρίαση
132018Λήψη απόφασης σχετικά με την πληρωμή του «Τεχνικού Μεσιτικού Γραφείου-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κων/νος Σταυρ.Παπασταύρου» 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
142018Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
152018Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου01-02-2018 3η Συνεδρίαση
162018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Πολιτιστική εκδήλωση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
172018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Πολιτιστική εκδήλωση στο Δήμο Χαϊδαρίου» 01-02-2018 3η Συνεδρίαση