Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012019Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
022019Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
032019Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
042019Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
052019Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201914-01-2019 2η Συνεδρίαση
062019Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
072019Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
082019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
092019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
102019Λήψη απόφασης για απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. 5822/23.11.2018 (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ) ένστασης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» 18-01-2019 3η Συνεδρίαση
112019Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών του Συνδέσμου που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή18-01-2019 3η Συνεδρίαση
122019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 172/2018)18-01-2019 3η Συνεδρίαση
132019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα» 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
142019Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 201830-01-2019 4η Συνεδρίαση
152019Έγκριση των υπ΄αριθ. 236,322,323,349,361,362,403,404,405/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
162019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ04-02-2019 5η Συνεδρίαση
172019Τροποποίηση της υπ΄αριθ.01/2019 απόφαση της Ε.Ε «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019»04-02-2019 5η Συνεδρίαση
182019Έγκριση του υπ΄αριθ.442/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 04-02-2019 5η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.