Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
0012017Λήψη απόφασης για την παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201718-01-2017 1η Συνεδρίαση
0022017Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2017 , ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0032017Λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2016 και επανέκδοσή τους στο οικονομικό έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0042017Διάθεση πίστωσης Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για δαπάνες που εγκρίθηκαν στο οικονομικό έτους 2016 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0052017Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0062017Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0072017Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0082017Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 201718-01-2017 1η Συνεδρίαση
0092017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ. 396/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 206/16) 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0102017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ.410/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.220/16)18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0112017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ.408/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 220/16)18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0122017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ.409/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ.220/16) 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
0132017Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201730-01-2017 2η Συνεδρίαση
0142017Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 30-01-2017 2η Συνεδρίαση
0152017Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αιγάλεω με τίτλο «Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Έργου των Συμβαλλομένων»30-01-2017 2η Συνεδρίαση
0162017Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων του ΑΣΔΑ30-01-2017 3η Συνεδρίαση
0172017Λήψη απόφασης για το έργο «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»30-01-2017 3η Συνεδρίαση
0182017Διάθεση πίστωσης των Κ.Α παρελθόντων οικονομικών ετών06-02-2017 4η Συνεδρίαση
0192017Παράταση του χρόνου ισχύος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών που ορίστηκε με την υπ΄αριθ.14/2016 απόφαση της Ε.Ε06-02-2017 4η Συνεδρίαση
0202017Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού με τίτλο «Συμμετοχή ωφελουμένων ΤΕΒΑ σε παιδαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού» 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0212017Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης- αξιοποίησ01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0222017Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση καθώς και από άλλο ένδικο μέσο και βοήθημα κατά της υπ΄αριθ.200/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) (Αποφ. ΕΕ. 109/2016)01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0232017Λήψη απόφασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0242017Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ¨ΑΛΚΥΩΝ¨ Πετρούπολης» 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0252017Έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ΑΣΔΑ για το έτος 2017, και διάθεση πίστωσης ποσού01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0262017Έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (χειροπετσέτες) και διάθεση πίστωσης ποσού01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0272017Έγκριση της δαπάνης για την δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0282017Έγκριση της δαπάνης για την δημοσίευση προκηρύξεων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0292017Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
0302017Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου20-03-2017 6η Συνεδρίαση
0312017Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της ομάδας Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) του Συνδέσμου 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
0322017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
0332017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων και των ΜΕ του Συνδέσμου» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
0342017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια γραφικής ύλης» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
0352017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης φορολογίας εισοδήματος και εσόδων-εξόδων για το διάστημα 1.4.2017 έως 31.3.2018» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
0362017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Αποκατάσταση – αξιοποίηση Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0372017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0382017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0392017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0402017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0412017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Κοπή-κλάδεμα υψηλών δέντρων»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0422017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή 2017»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0432017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή 2017»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0442017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0452017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Παροχή στατιστικών στοιχείων»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0462017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Επισκευή καθίσματος του οδηγού του οχήματος με αριθ. κυκλ.ΚΗΟ 4926 (Mitsubishi)» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0472017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του ΑΣΔΑ, με αριθ. κυκλ. ΜΕ 121245, ΜΕ 121246, ME 117861» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0482017Τροποποίηση της υπ΄αριθ.137/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 789ΝΟΡΕΓ-Θ0Ζ) «Έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
0492017Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201703-04-2017 7η Συνεδρίαση
0502017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ετήσια συντήρηση του ΒΝΚ 185 HODNA»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0512017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια Τoner για το εκτυπωτικό μηχάνημα PANASONIC DP-8020»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0522017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια υγρών καυσίμων»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0532017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια αναλωσίμων για τα οχήματα του Συνδέσμου»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0542017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Επισκευή των υδραυλικών του οχήματος ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα)»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0552017γκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα του Συνδέσμου ΜΕ 121245, ΜΕ 121246, ΜΕ 117861»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0562017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ετήσια συντήρηση και έκδοση ΚΕΚ του οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3283 (Τoyota)»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0572017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Δημοσιεύσεις για ΟΧΕ»20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0582017Λήψη απόφασης για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Urbelac στο Bordeau (Γαλλία) και στη Murcia (Ισπανία) 20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0592017Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0602017Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨ 20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0612017Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή -2017¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0622017Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2017¨ , κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας20-04-2017 8η Συνεδρίαση
0632017Λήψη απόφασης για το έργο ¨Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨ 28-04-2017 9η Συνεδρίαση
0642017Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 201728-04-2017 9η Συνεδρίαση
0652017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια δύο ηλεκτρικών συσκευών»28-04-2017 9η Συνεδρίαση
0662017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Επισκευή τεσσάρων Η/Υ Fujitsu Siemens Celsius» 28-04-2017 9η Συνεδρίαση
0672017 Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασία απολύμανσης-μυοκτονίας του κτιρίου του ΑΣΔΑ»28-04-2017 9η Συνεδρίαση
0682017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Έλεγχος ΚΤΕΟ του δικύκλου, ΒΝΚ 185 (HONDA) 28-04-2017 9η Συνεδρίαση
06920171ο ΕΗΔ: Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ' αριθ. 61/2017 απόφασης της Ε.Ε. "Έγκριση της μελέτης "Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή-2017¨", κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του της δημοπρασίας" 15-05-2017 10η Συνεδρίαση
07020172ο ΕΗΔ: Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ' αριθ.62/2017 απόφασης της Ε.Ε. "Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή - 2017¨ , κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας"15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0712017Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω για το έτος 201715-05-2017 10η Συνεδρίαση
0722017Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ανωτέρω ΑΑΥ15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0732017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ανανέωση συνδρομής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα έτη 2017-2018»15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0742017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των οχημάτων του ΑΣΔΑ, ΚΗΟ 4926, ΚΗΟ4865, ΚΗΙ 6673»15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0752017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασία συντήρησης του Plotter HP DESIGNJET Z 6100PS»15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0762017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του ΑΣΔΑ, ΚΗΟ 4865, ΚΗΙ 6673»15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0772017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Περιστερίου» 15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0782017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» 15-05-2017 10η Συνεδρίαση
0792017Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Μάχη της Κρήτης) ,έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ανωτέρω ΑΑΥ 22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0802017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Φυλής» 22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0812017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στο Bordeau της Γαλλίας, και στη Murcia της Ισπανίας», έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο όν22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0822017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια λουκέτων-κλειδιών-αλυσίδων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας Ποικίλου Όρους»22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0832017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασία ελέγχου-συντήρησης ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας της πολιτικής προστασίας του ΑΣΔΑ»22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0842017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ελαστικών για το δίκυκλο του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΒΝΚ 185 (HONDA)»22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0852017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ανανέωση της συνδρομής του ΑΣΔΑ στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ» 22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0862017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Συμμετοχή υπαλλήλου του ΑΣΔΑ σε σεμινάριο για τα νέα Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης ΕΛΟΤ», έγκριση εντάλματος προπληρωμής σ22-05-2017 11η Συνεδρίαση
0872017Λήψη απόφασης για ακύρωση του υπ΄αριθ.158/2016 χρηματικού εντάλματος που αφορά στην εταιρεία CYTA Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε, ποσού 9.163,50 €, έγκριση επανέκδοσή του στο οικονομικό έτος 2017 22-05-2017 11η Συνεδρίαση
08820171ο θεμα ΕΗΔ Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του ΑΣΔΑ για το έτος 201701-06-2017 12η Συνεδρίαση
0892017Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή-2017» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος 01-06-2017 12η Συνεδρίαση
0902017Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «Εργασίες αποψίλωσης στην Βόρεια Περιοχή-2017» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος 01-06-2017 12η Συνεδρίαση
0912017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» 01-06-2017 12η Συνεδρίαση
0922017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τον Δήμο Περιστερίου»01-06-2017 12η Συνεδρίαση
0932017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωση ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια SSL πιστοποιητικού (mail server)»01-06-2017 12η Συνεδρίαση
0942017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια SSD (Δίσκοι χωρητικότητας)»01-06-2017 12η Συνεδρίαση
0952017Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017 12-06-2017 13η Συνεδρίαση
0962017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Έλεγχος ΚΤΕΟ του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΚΗΗ 3283 (Toyota)» 12-06-2017 13η Συνεδρίαση
0972017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Έλεγχος ΚΤΕΟ και έκδοση ΚΕΚ του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΚΗΟ 4839 (Cherokee)»12-06-2017 13η Συνεδρίαση
0982017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από τα υπ΄αριθ. 215/17, 218/2017, 219/2017 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 88/2017) 22-06-2017 14η Συνεδρίαση
0992017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Επισκευή του κονβέρτερ του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΜΕ 54612 (JCB)22-06-2017 14η Συνεδρίαση
1002017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Επισκευή της σούστας και των ακρόμπαρων του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα)22-06-2017 14η Συνεδρίαση
12