Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
0012018Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201816-01-2018 1η Συνεδρίαση
0022018Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 201816-01-2018 1η Συνεδρίαση
0032018Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
0042018Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
0052018Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
0062018Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασίας σχετικά με την υπ΄ αριθ. ΓΑΚ 3071/2017 αγωγή του Κωνσταντίνου Παπασταύρου κατά του ΑΣΔΑ 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0072018Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο πρόγραμμα ¨Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC) Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες¨24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0082018Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0092018Λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017 και επανέκδοσή τους στο οικονομικό έτος 201824-01-2018 2η Συνεδρίαση
0102018Διάθεση πίστωσης του Κ.Α 30.8112 «Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και τρίτων» ποσού 14.570,01 €24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0112018Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων (αναθέσεων) στο 2018 και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την ανάληψη δεσμεύσεών τους στο έτος 2018.24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0122018Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0132018Λήψη απόφασης σχετικά με την πληρωμή του «Τεχνικού Μεσιτικού Γραφείου-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κων/νος Σταυρ.Παπασταύρου» 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
0142018Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
0152018Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου01-02-2018 3η Συνεδρίαση
0162018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Πολιτιστική εκδήλωση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
0172018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Πολιτιστική εκδήλωση στο Δήμο Χαϊδαρίου» 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
0182018Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση των απαιτούμενων ένδικων βοηθημάτων (ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης και οτιδήποτε άλλο απαιτείται) κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου που επισπεύδει η Κυριακή Ασλανίδου με βάση το α΄13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0192018Επικύρωση ή μη αποτελέσματος του 2ου σταδίου διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του 13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0202018Διάθεση πιστώσεων των Κ.Α παρελθόντων οικονομικών ετών 13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0212018Διάθεση πίστωση συνεχιζόμενων έργων του ΑΣΔΑ13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0222018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ.12/2018 απόφασης της Ε.Ε «Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος» ως προς τον Κ.Α 13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0232018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Τοποθέτηση δύο νέων κουφωμάτων αλουμινίου, συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων και κατασκευή σκάλας πρόσβασης στο κτήριο τ13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0242018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συντήρηση αντλιοστασίου γεώτρησης στο λόγο ¨Προσκόπων¨, καθαρισμός και επισκευή αντλίας φρέατος Εσχατιάς στο Πάρκο ¨Αντ13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0252018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Επισκευή των δίσκων φρένων του οχήματος με αριθ.κυκλ. ΜΕ 54612 (JCB)»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0262018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ανελκυστήρα προσώπων του κτηρίου του ΑΣΔΑ»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0272018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
0282018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συμβόλαιο Συντήρησης οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας για το έτος 2018»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
02920181ο θέμα ΕΗΔ Λήψη απόφασης για το έργο "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"26-02-2018 5η Συνεδρίαση
03020182ο θέμα ΕΗΔ Λήψη απόφασης για την έγκριση παράδοσης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0312018Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 201826-02-2018 5η Συνεδρίαση
0322018Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ΑΣΔΑ, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου αναφορικά με την υπ΄αριθ. ΓΑΚ 3154/2017 αγωγή 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0332018Διάθεση πίστωσης Κ.Α συνεχιζόμενων συμβάσεων (αναθέσεων) μετά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201826-02-2018 5η Συνεδρίαση
0342018Λήψη απόφασης για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στο Μεξικό (Μerida) ,έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0352018Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην έκθεση INTERTRAFFIC 2018 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και μετάβαση εκπροσώπων 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0362018Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης -Αξιοποίησης Παλαιού καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨ 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0372018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο ¨Αντώνης Τρίτσης¨»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0382018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης Φορολογίας Εισοδήματος και Εσόδων-Εξόδων»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0392018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνικών συνεργείων Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού» 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0402018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Παρουσίαση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας" μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0412018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Χειροπετσέτες, χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι χεριών)»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0422018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Δημοσίευση προκηρύξεων της ΔΙΔΟΥ για το έτος 2018»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0432018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0442018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανάθεση εργασίας σε Δικηγόρο, απόφ.ΕΕ 18/2018»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0452018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανάθεση εργασίας σε Δικηγόρο, απόφ.ΕΕ 210/17»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
0462018Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»05-03-2018 6η Συνεδρίαση
0472018Διάθεση πίστωσης των Κ.Α 10.6273, 10.6271, και 00.6222 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201805-03-2018 6η Συνεδρίαση
0482018Λήψη απόφασης για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στην Washington (Συνάντηση του προγράμματος URBELAC), έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής 05-03-2018 6η Συνεδρίαση
0492018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας» και έκδοση εντάλματος προπληρωμής05-03-2018 6η Συνεδρίαση
0502018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια Web κάμερας»05-03-2018 6η Συνεδρίαση
0512018Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου συγκρότησης και τήρησης καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης 08-03-2018 7η Συνεδρίαση
0522018Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσεων των Δικαιούχων (Δήμοι-Εταίροι) για την «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π ¨ΑΤΤΙΚ08-03-2018 7η Συνεδρίαση
0532018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ασφάλιση των οχημάτων του ΑΣΔΑ»16-03-2018 8η Συνεδρίαση
0542018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συντήρηση των εκτυπωτικών μηχανημάτων PANASONIC»16-03-2018 8η Συνεδρίαση
0552018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού του κτηρίου του ΑΣΔΑ»16-03-2018 8η Συνεδρίαση
0562018Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 23-03-2018 9η Συνεδρίαση
0572018Λήψη απόφασης για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδ23-03-2018 9η Συνεδρίαση
0582018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών χωρισμάτων αλουμινίου για τον 8o Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγάλεω ¨ΝΙΝΑ ΒΕΝΕΤΗ¨»23-03-2018 9η Συνεδρίαση
0592018Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και καθορισμό τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» 05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0602018Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD για το υποέργο 4 της πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5000147, κατάρτιση των όρων δια05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0612018Λήψη απόφασης για την κατάρτιση του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0622018Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ ««Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» 05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0632018Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της ομάδας Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0642018Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ 49/2018)05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0652018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Επισκευή της πόρτας φόρτωσης του οχήματος με αριθ.κυκλ.ΚΗΙ 6673 (Φορτηγό)05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0662018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος»05-04-2018 10η Συνεδρίαση
0672018Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0682018Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ανωτέρω ΑΑΥ 26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0692018Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 201826-04-2018 11η Συνεδρίαση
0702018Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ 48/2018)26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0712018Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ 34/2018)26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0722018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανάθεση εργασιών δημοσιογράφου»26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0732018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο»26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0742018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Επιδιόρθωση ελαστικών των ΜΕ οχημάτων για το έτος 2018» 26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0752018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Επιδιόρθωση ελαστικών των ΚΗΟ οχημάτων για το έτος 2018» 26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0762018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Εργασίες αποψίλωσης στην Βόρεια περιοχή-2018»26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0772018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια περιοχή-2018»26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0782018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Κοπή, περισυλλογή, απομάκρυνση κουκουλιών καμπιών σε πεύκα σχολικών συγκροτημάτων - 2018 »26-04-2018 11η Συνεδρίαση
0792018Λήψη απόφασης για εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της αντεφέσεως της υπαλλήλου Χαρακίδα Ιωάννας την 18.05.2018 (υπ΄αριθ.133/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, διαδικασία εργατικών διαφορών). 11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0802018Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0812018Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨ και παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου»11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0822018Λήψη απόφασης για «Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2018¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας»11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0832018Λήψη απόφασης για «Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες Αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή-2018¨, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας» 11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0842018Έγκριση της δαπάνης «Υπηρεσίες ενίσχυσης κοινωνικής ένταξης μέσω αθλητικών και πολιτιστικών βιωματικών δράσεων για τα ωφελούμενα παιδιά του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD»11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0852018Έγκριση της δαπάνης «Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και παρέμβασης σε θέματα ψυχολογίας, λόγου και διατροφής προς τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD»11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0862018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία του κτιρίου του ΑΣΔΑ»11-05-2018 12η Συνεδρίαση
0872018Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201811-05-2018 12η Συνεδρίαση
0882018Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD για το υποέργο 4 της πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5000147, κατάρτιση των όρων δια23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0892018Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης -Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας 23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0902018Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο «Αλκυών Πετρούπολης»23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0912018Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ και του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨ (αρ. πρωτ.ΑΣΔΑ 2662/2017)23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0922018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας»23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0932018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών αντλιών των ΜΕ 121245,121246,117861»23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0942018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια κλιματιστικού για το γραφείο της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα του ΑΣΔΑ»23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0952018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα οχήματα του ΑΣΔΑ» 23-05-2018 13η Συνεδρίαση
0962018Λήψη απόφασης για υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΑΣΔΑ και του Δήμου Merida (Μεξικό) στο πλαίσιο του προγράμματος IUC 29-05-2018 14η Συνεδρίαση
0972018Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ΑΣΔΑ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την υπ΄αρι.226597/8089/2010 αγωγή 29-05-2018 14η Συνεδρίαση
0982018Λήψη απόφαση για έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»29-05-2018 14η Συνεδρίαση
0992018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Τέλη Κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ)»29-05-2018 14η Συνεδρίαση
1002018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ετήσιο service του οχήματος με αριθ.κυκλ. ΚΗΗ 3283 (Toyota)»29-05-2018 14η Συνεδρίαση
12


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.