Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012017Λήψη απόφασης για την παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201718-01-2017 1η Συνεδρίαση
022017Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2017 , ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
032017Λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2016 και επανέκδοσή τους στο οικονομικό έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
042017Διάθεση πίστωσης Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για δαπάνες που εγκρίθηκαν στο οικονομικό έτους 2016 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
052017Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
062017Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
072017Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2017 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
082017Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 201718-01-2017 1η Συνεδρίαση
092017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ. 396/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 206/16) 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
102017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ.410/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.220/16)18-01-2017 1η Συνεδρίαση
112017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ.408/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 220/16)18-01-2017 1η Συνεδρίαση
122017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθ.409/16 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ.220/16) 18-01-2017 1η Συνεδρίαση
132017Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201730-01-2017 2η Συνεδρίαση
142017Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 30-01-2017 2η Συνεδρίαση
152017Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αιγάλεω με τίτλο «Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Έργου των Συμβαλλομένων»30-01-2017 2η Συνεδρίαση
172017Λήψη απόφασης για το έργο «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»30-01-2017 3η Συνεδρίαση
182017Διάθεση πίστωσης των Κ.Α παρελθόντων οικονομικών ετών06-02-2017 4η Συνεδρίαση
192017Παράταση του χρόνου ισχύος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών που ορίστηκε με την υπ΄αριθ.14/2016 απόφαση της Ε.Ε06-02-2017 4η Συνεδρίαση
202017Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού με τίτλο «Συμμετοχή ωφελουμένων ΤΕΒΑ σε παιδαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού» 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
212017Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης- αξιοποίησ01-03-2017 5η Συνεδρίαση
222017Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση καθώς και από άλλο ένδικο μέσο και βοήθημα κατά της υπ΄αριθ.200/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) (Αποφ. ΕΕ. 109/2016)01-03-2017 5η Συνεδρίαση
232017Λήψη απόφασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ01-03-2017 5η Συνεδρίαση
242017Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ¨ΑΛΚΥΩΝ¨ Πετρούπολης» 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
252017Έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ΑΣΔΑ για το έτος 2017, και διάθεση πίστωσης ποσού01-03-2017 5η Συνεδρίαση
262017Έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (χειροπετσέτες) και διάθεση πίστωσης ποσού01-03-2017 5η Συνεδρίαση
272017Έγκριση της δαπάνης για την δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού01-03-2017 5η Συνεδρίαση
282017Έγκριση της δαπάνης για την δημοσίευση προκηρύξεων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
292017Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ 01-03-2017 5η Συνεδρίαση
302017Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου20-03-2017 6η Συνεδρίαση
312017Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της ομάδας Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) του Συνδέσμου 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
322017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
332017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων και των ΜΕ του Συνδέσμου» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
342017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια γραφικής ύλης» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
352017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης φορολογίας εισοδήματος και εσόδων-εξόδων για το διάστημα 1.4.2017 έως 31.3.2018» 20-03-2017 6η Συνεδρίαση
362017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Αποκατάσταση – αξιοποίηση Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
372017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
382017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
392017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
402017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
412017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Κοπή-κλάδεμα υψηλών δέντρων»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
422017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια Περιοχή 2017»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
432017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή 2017»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
442017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
452017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Παροχή στατιστικών στοιχείων»03-04-2017 7η Συνεδρίαση
462017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Επισκευή καθίσματος του οδηγού του οχήματος με αριθ. κυκλ.ΚΗΟ 4926 (Mitsubishi)» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
472017Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του ΑΣΔΑ, με αριθ. κυκλ. ΜΕ 121245, ΜΕ 121246, ME 117861» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση
482017Τροποποίηση της υπ΄αριθ.137/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 789ΝΟΡΕΓ-Θ0Ζ) «Έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο» 03-04-2017 7η Συνεδρίαση