Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012018Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201816-01-2018 1η Συνεδρίαση
022018Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 201816-01-2018 1η Συνεδρίαση
032018Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
042018Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
052018Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2018 16-01-2018 1η Συνεδρίαση
062018Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασίας σχετικά με την υπ΄ αριθ. ΓΑΚ 3071/2017 αγωγή του Κωνσταντίνου Παπασταύρου κατά του ΑΣΔΑ 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
072018Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο πρόγραμμα ¨Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC) Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες¨24-01-2018 2η Συνεδρίαση
082018Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
092018Λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017 και επανέκδοσή τους στο οικονομικό έτος 201824-01-2018 2η Συνεδρίαση
102018Διάθεση πίστωσης του Κ.Α 30.8112 «Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και τρίτων» ποσού 14.570,01 €24-01-2018 2η Συνεδρίαση
112018Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων (αναθέσεων) στο 2018 και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την ανάληψη δεσμεύσεών τους στο έτος 2018.24-01-2018 2η Συνεδρίαση
122018Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος24-01-2018 2η Συνεδρίαση
132018Λήψη απόφασης σχετικά με την πληρωμή του «Τεχνικού Μεσιτικού Γραφείου-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κων/νος Σταυρ.Παπασταύρου» 24-01-2018 2η Συνεδρίαση
142018Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
152018Λήψη απόφασης για την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨, και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου01-02-2018 3η Συνεδρίαση
162018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Πολιτιστική εκδήλωση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
172018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Πολιτιστική εκδήλωση στο Δήμο Χαϊδαρίου» 01-02-2018 3η Συνεδρίαση
182018Λήψη απόφασης για ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο σχετικά με την άσκηση των απαιτούμενων ένδικων βοηθημάτων (ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης και οτιδήποτε άλλο απαιτείται) κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου που επισπεύδει η Κυριακή Ασλανίδου με βάση το α΄13-02-2018 4η Συνεδρίαση
192018Επικύρωση ή μη αποτελέσματος του 2ου σταδίου διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του 13-02-2018 4η Συνεδρίαση
202018Διάθεση πιστώσεων των Κ.Α παρελθόντων οικονομικών ετών 13-02-2018 4η Συνεδρίαση
212018Διάθεση πίστωση συνεχιζόμενων έργων του ΑΣΔΑ13-02-2018 4η Συνεδρίαση
222018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ.12/2018 απόφασης της Ε.Ε «Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος» ως προς τον Κ.Α 13-02-2018 4η Συνεδρίαση
232018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Τοποθέτηση δύο νέων κουφωμάτων αλουμινίου, συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων και κατασκευή σκάλας πρόσβασης στο κτήριο τ13-02-2018 4η Συνεδρίαση
242018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συντήρηση αντλιοστασίου γεώτρησης στο λόγο ¨Προσκόπων¨, καθαρισμός και επισκευή αντλίας φρέατος Εσχατιάς στο Πάρκο ¨Αντ13-02-2018 4η Συνεδρίαση
252018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Επισκευή των δίσκων φρένων του οχήματος με αριθ.κυκλ. ΜΕ 54612 (JCB)»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
262018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ανελκυστήρα προσώπων του κτηρίου του ΑΣΔΑ»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
272018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΑΣΔΑ»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
282018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συμβόλαιο Συντήρησης οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας για το έτος 2018»13-02-2018 4η Συνεδρίαση
2920181ο θέμα ΕΗΔ Λήψη απόφασης για το έργο "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ"26-02-2018 5η Συνεδρίαση
3020182ο θέμα ΕΗΔ Λήψη απόφασης για την έγκριση παράδοσης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions26-02-2018 5η Συνεδρίαση
312018Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 201826-02-2018 5η Συνεδρίαση
322018Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ΑΣΔΑ, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου αναφορικά με την υπ΄αριθ. ΓΑΚ 3154/2017 αγωγή 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
332018Διάθεση πίστωσης Κ.Α συνεχιζόμενων συμβάσεων (αναθέσεων) μετά την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201826-02-2018 5η Συνεδρίαση
342018Λήψη απόφασης για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στο Μεξικό (Μerida) ,έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
352018Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην έκθεση INTERTRAFFIC 2018 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και μετάβαση εκπροσώπων 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
362018Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης -Αξιοποίησης Παλαιού καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨ 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
372018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο ¨Αντώνης Τρίτσης¨»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
382018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης Φορολογίας Εισοδήματος και Εσόδων-Εξόδων»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
392018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνικών συνεργείων Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού» 26-02-2018 5η Συνεδρίαση
402018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Παρουσίαση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας" μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
412018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Χειροπετσέτες, χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι χεριών)»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
422018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Δημοσίευση προκηρύξεων της ΔΙΔΟΥ για το έτος 2018»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
432018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
442018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανάθεση εργασίας σε Δικηγόρο, απόφ.ΕΕ 18/2018»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
452018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ανάθεση εργασίας σε Δικηγόρο, απόφ.ΕΕ 210/17»26-02-2018 5η Συνεδρίαση
462018Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»05-03-2018 6η Συνεδρίαση
472018Διάθεση πίστωσης των Κ.Α 10.6273, 10.6271, και 00.6222 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201805-03-2018 6η Συνεδρίαση
482018Λήψη απόφασης για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στην Washington (Συνάντηση του προγράμματος URBELAC), έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής 05-03-2018 6η Συνεδρίαση
492018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας» και έκδοση εντάλματος προπληρωμής05-03-2018 6η Συνεδρίαση
502018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια Web κάμερας»05-03-2018 6η Συνεδρίαση
512018Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου συγκρότησης και τήρησης καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης 08-03-2018 7η Συνεδρίαση
522018Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσεων των Δικαιούχων (Δήμοι-Εταίροι) για την «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π ¨ΑΤΤΙΚ08-03-2018 7η Συνεδρίαση
532018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ασφάλιση των οχημάτων του ΑΣΔΑ»16-03-2018 8η Συνεδρίαση
542018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Συντήρηση των εκτυπωτικών μηχανημάτων PANASONIC»16-03-2018 8η Συνεδρίαση
552018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού του κτηρίου του ΑΣΔΑ»16-03-2018 8η Συνεδρίαση
562018Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 23-03-2018 9η Συνεδρίαση
572018Λήψη απόφασης για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδ23-03-2018 9η Συνεδρίαση
582018Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ «Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών χωρισμάτων αλουμινίου για τον 8o Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγάλεω ¨ΝΙΝΑ ΒΕΝΕΤΗ¨»23-03-2018 9η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.