Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012019Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
022019Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
032019Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
042019Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 2019 07-01-2019 1η Συνεδρίαση
052019Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 201914-01-2019 2η Συνεδρίαση
062019Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Συνδέσμου 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
072019Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
082019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»14-01-2019 2η Συνεδρίαση
092019Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 14-01-2019 2η Συνεδρίαση
102019Λήψη απόφασης για απόρριψη ή μη της υπ΄αριθ. 5822/23.11.2018 (αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ) ένστασης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» 18-01-2019 3η Συνεδρίαση
112019Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών του Συνδέσμου που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή18-01-2019 3η Συνεδρίαση
122019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 172/2018)18-01-2019 3η Συνεδρίαση
132019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα» 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
142019Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 201830-01-2019 4η Συνεδρίαση
152019Έγκριση των υπ΄αριθ. 236,322,323,349,361,362,403,404,405/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 30-01-2019 4η Συνεδρίαση
162019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ04-02-2019 5η Συνεδρίαση
172019Τροποποίηση της υπ΄αριθ.01/2019 απόφαση της Ε.Ε «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2019»04-02-2019 5η Συνεδρίαση
182019Έγκριση του υπ΄αριθ.442/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 04-02-2019 5η Συνεδρίαση
192019Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2019 15-02-2019 6η Συνεδρίαση
202019Έγκριση των υπ΄αριθ.513,546,595/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 15-02-2019 6η Συνεδρίαση
212019Λήψη απόφασης για έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 104/24.1.2019 τεύχος Β΄) 22-02-2019 7η Συνεδρίαση
222019Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019 01-03-2019 8η Συνεδρίαση
232019Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος01-03-2019 8η Συνεδρίαση
242019Έγκριση του υπ΄αριθ.770/2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201601-03-2019 8η Συνεδρίαση
252019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201901-03-2019 8η Συνεδρίαση
262019Λήψη απόφασης για επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD 2015-2016 για το υποέργο 7 της πράξης μ01-03-2019 8η Συνεδρίαση
272019Λήψη απόφασης για παραίτηση του ΑΣΔΑ από το υπ΄αριθ. ΓΑΚ 4599/28.12.18 δικόγραφο έφεσης, η οποία ασκήθηκε κατά της υπ΄αριθ.30/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου 01-03-2019 8η Συνεδρίαση
282019 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202015-03-2019 9η Συνεδρίαση
292019Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202015-03-2019 9η Συνεδρίαση
302019Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201915-03-2019 9η Συνεδρίαση
312019Έγκριση των υπ’ αριθ.1375,1376,1465,1466,1490,1491,1492/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201601-04-2019 10η Συνεδρίαση
322019Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 201901-04-2019 10η Συνεδρίαση
332019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»01-04-2019 10η Συνεδρίαση
342019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Εν01-04-2019 10η Συνεδρίαση
352019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.01/2019 μελέτης «Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD»01-04-2019 10η Συνεδρίαση
362019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ.09/2018 μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο βοηθητικό γήπεδο Αλκυών του Δήμου Πετρούπολης», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισ01-04-2019 10η Συνεδρίαση
372019Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας»09-04-2019 11η Συνεδρίαση
382019Λήψη απόφασης για επανέγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» 09-04-2019 11η Συνεδρίαση
392019Έγκριση των υπ’ αριθ. 1528,1529,1538,1569/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/201616-04-2019 12η Συνεδρίαση
402019Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 201916-04-2019 12η Συνεδρίαση
412019Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτης «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών Ενισχύσεων)», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομη16-04-2019 12η Συνεδρίαση
422019Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 2264/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών25-04-2019 13η Συνεδρίαση
432019Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα»25-04-2019 13η Συνεδρίαση
442019Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019 06-05-2019 14η Συνεδρίαση
452019Λήψη απόφασης για συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202016-05-2019 15η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.