ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με βάση την Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 715 από 24-2-2017), ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ενεργώντας ως Αστική Αρχή των «επιλέξιμων» Δήμων της Πρόσκλησης που εντάσσονται στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών – Πειραιά (Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ιλίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πετρούπολης και Δήμος Χαϊδαρίου), προσκαλεί τους Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Εκκλησία και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αθήνα, επιχειρήσεις και δίκτυα επιχειρήσεων καθώς και το τοπικό «Κοινωνικό Κεφάλαιο» (δηλαδή τους πολίτες, τους συλλόγους, τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), να συμμετάσχουν στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης και να διατυπώσουν τεκμηριωμένες και δομημένες προτάσεις επί της στρατηγικής, των στόχων, του περιεχομένου και της χωρικής εξειδίκευσης των παρεμβάσεων του Σχεδίου «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» της Δυτικής Αθήνας (ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε.), καθώς και ιδέες για την συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της «Εταιρικής Σχέσης» που θα διαπνέει την υλοποίηση της ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. κατά την υλοποίησή της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν στα συνημμένα αρχεία.

Συμπλήρωση Στοιχείων Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)» άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/222005)
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OXE/ΒΑΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ OXE/ΒΑΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.5.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο.Χ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των ΟΧΕ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314/2014 (ΦΕΚ 264/Α)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 32670/ΕΥΘΥ 327/2017 (ΦΕΚ 715/Β)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΧΕ
<%-- --%>